Inleiding bij de modulen

1_ Open & Kritisch redeneren

Een Open & Kritisch redenerende organisatie onderbouwt en communiceert al zijn denkhandelingen, en is bestand tegen kritische beschouwing, doordat hij eigen redeneren ex ante kritisch beschouwd, en dan pas communiceert.

Er zijn vier goede redenen om regelmatig kritisch te redeneren:

  • Als het goed is, wil dat niet zeggen, dat het niet beter kan.
   Zoeken naar alternatieven begint met een sceptische blik op de reden van wat is.
  • Is het wel zo, dat het is zoals men denkt dat het is? Heeft de keizer wel kleren aan?
   Ook als het antwoord ja blijkt, kan kritisch bevragen vruchtbaar zijn.
  • Tradities moet je koesteren, maar je kunt er ook in verstrikt raken.
   Kritisch bevragen kan het onderscheid tussen koesteren en verstrikken duidelijk maken.
  • De powers that be kunnen je beschermen, maar ze kunnen je ook verstikken.
   Sceptisch benaderen van macht kan het verstikkende van de bescherming isoleren.

Kritische denkers bevragen betogen van anderen én die van zichzelf.

Helaas leveren niet alle vragen altijd zinnige antwoorden op. Maar het goede nieuws is, dat sommige vragen meer zinnige antwoorden opleveren. Daarin verschillen deze lijsten van die in de cockpit van een Boeing 747: een halve checklist kan hier beter zijn dan geen, en “misschien” is hier een valide antwoord. Vooral als er een toelichting bij zit.

In organisaties verrichten medewerkers dagelijks vier soorten redeneerhandelingen:

beslissen, kiezen, alternatieven zoeken en reageren.
Met onze vier heuristieken voor Open & Kritisch redeneren proberen wij die handelingen zo te faciliteren, dat zij altijd ex durante communiceerbaar zijn, dat er met collega’s en derden -ook online- samengewerkt kan worden aan onderbouwing, en dat zij -na normering- ex post accountabel zijn.

Ga naar de module Open & Kritisch redeneren.

2_Checklists Kritisch & Ethisch redeneren

Kritisch en ethisch redeneren vinden wij gefundeerd, bruikbaar, gewetensvol, compliant, volgens een gedragscode en met zuivere algoritmen redeneren.

  • Gefundeerd redeneren, omdat een redenering nooit sui generis ontstaat, hij staat op en naast andere redeneringen en aannamen.
   Laat zien waar u staat.
  • Bruikbaar redeneren, omdat redeneren geen spel is. Uw redenering beïnvloedt de wereld.
   Laat hij dan bruikbaar zijn.
  • Gewetensvol redeneren, want redeneren is een handeling. Uw redenering beïnvloedt uzelf en anderen.
   Doe dat gewetensvol.
  • Compliant redeneren omdat u redeneert binnen of namens een organisatie die moet voldoen aan wet- en regelgeving en aan bedrijfsvoorschriften.
   Comply or explain.
  • Volgens een gedragscode redeneren, omdat u met een code vooraf belooft u goed te zullen gedragen.
   Belofte maakt schuld.
  • Algoritmisch redeneren, omdat u, de vijf onderliggende denkpatronen kritisch zult moeten beschouwen.
   Een algoritme blijft mensenwerk.

Ga naar de module Checklists Kritisch & Ethisch redeneren.

3_Open communiceren:
LLCC-zinnen formuleren

LLCC formuleren is Logisch, Licht verteerbaar en Correct & Creatief zinnen formuleren

  • Logisch formuleert u door in uw alinea’s beweringen tot redenringen te knopen.
  • Licht verteerbaar wordt uw tekst door te variëren op OPA-zinsbouw.
  • Logisch en licht verteerbaar kan om en om, maar mag ook tegelijk.
  • Correct & Creatief formuleren is ouderwets redactie-handwerk.

Ga naar de module Open communiceren:
LLCC-zinnen formuleren

4_Strategisch communiceren

Per communicatiemoment bepaalt u welke actie, legitimatie of steun u van wie nodig hebt, en zoekt u een antwoord op de doen/vinden/weten-vragen.

Ga naar de module Strategisch communiceren