Wat, waarom en hoe van deze training

OKE R&C?

Open redeneren communiceert

Open redeneren communiceert hoe u redeneert. Het stelt anderen in staat te zien hoe u redeneert en geeft hen de kans met u mee te redeneren -of tegen u in.
Onze denkramen voor beslissen, kiezen en reageren stellen u in staat uw redeneringen eenvoudig te delen en er met anderen samen aan te werken. Pas als u uw redeneringen openstelt voor anderen, kunnen anderen zich openstellen voor uw onderbouwing.

Kritisch redeneren onderbouwt

Kritisch redeneren daagt de onderbouwing uit van uw beslissingen, keuzes, alternatieven en reacties, vooral vanuit de paradigma’s van uw vak en vanuit de context waarin u redeneert.
Anderen kunnen u uitdagen, maar u kunt ook uzelf uitdagen. Dan wordt kritisch denken exploratief denken -en ook dat kunt samen met anderen doen.
Onze makkelijk verspreidbare denkramen maken het mogelijk los van plaats of tijd te redeneren en uit te dagen. En onafhankelijk van enige hiërarchische positie. En met behoud van privacy in een veilige setting.

Ethisch redeneren bevraagt

Ethisch redeneren bevraagt uw redeneringen vanuit het goede. Goed redeneren heeft voor ons vijf kenmerken.
Het is gefundeerd, bruikbaar, gewetensvol, compliant en volgt een gedragscode.
In hoeverre uw redenering ethisch is, kunt u bepalen met onze checklist ethisch redeneren. Die bevraagt uw redenering op de vijf kenmerken -of bevraagt de redenering van anderen.

Redeneren = beslissen, kiezen, alternatieven zoeken of reageren (BKAR)

Redeneren is handelen. Redeneren is een denkhandeling. Uw redeneren beïnvloedt de wereld, of in ieder geval uw omgeving.
U beïnvloedt uw omgeving door te beslissen, te kiezen, alternatieven te zoeken of te reageren (BKR). U verbetert uw omgeving door dat ethisch te doen.
Vandaar dat wij u denkramen presenteren voor beslissen, voor kiezen voor alternatieven en voor reageren, en een checklist voor ethische reflectie daarop.

Communiceren = Logisch, Licht verteerbaar en Correct & Creatief formuleren

Open communiceren stelt anderen in staat te zien hoe u redeneert. Open communiceren vraagt open geformuleerde zinnen. Die zijn logisch, licht verteerbaar, correct en creatief.

Logisch formuleert u zinnen door in uw alinea’s beweringen tot redenringen te knopen.
Licht verteerbaar wordt uw tekst door te variëren op OPA-zinsbouw.
Logisch en licht verteerbaar kan om en om, maar mag ook tegelijk
Correct & Creatief formuleren is ouderwets redactie-handwerk.

OKE R&C verdienende uw dagelijks brood

In uw dagelijks werk zult u regelmatig beslissen, kiezen en reageren (BKR). En wellicht zult daar kritisch en ethisch op reflecteren.

Open, Kritisch & Ethisch denken is voor ons open en overdraagbaar beslissen, kiezen of reageren, dat altijd bevraagd is op fundering, bruikbaarheid, geweten, compliance en gedragscode.

Onze denkramen voor open, communiceerbaar en accountabel redeneren, en de checklists voor kritisch, ethisch, compliant en naar een code redeneren bedoelen deze abstracta toepasbaar te maken in het dagelijks werk in organisaties.

Vier denkramen voor kritisch redeneren

Met vijf heuristieken (denkramen) voor open en kritisch redeneren proberen wij dagelijkse denkhandelingen zo te faciliteren, dat die altijd communiceerbaar zijn, dat er met collega’s en derden ook online samengewerkt kan worden aan onderbouwing, en dat zij -na normering- accountabel zijn in prospectussen, of in een planning & control-cyclus.

Checklists voor ethisch redeneren

De ethische checklist bestaat uit zes vragenlijsten, die bevragen in hoeverre u gefundeerd, bruikbaar, gewetensvol, compliant, met oog voor reducties en volgens een gedragscode redeneert.

Heuristieken voor logisch, licht verteerbaar en correct & creatief formuleren

LLCC formuleren is Logisch, Licht verteerbaar en Correct & Creatief formuleren

Logisch formuleert u door in uw alinea’s beweringen tot redenringen te knopen.
Licht verteerbaar wordt uw tekst door te variëren op OPA-zinsbouw.
Logisch en licht verteerbaar kan om en om, maar mag ook tegelijk
Correct & Creatief formuleren is ouderwets redactie-handwerk.

Alle gereedschappen staan on line

Voor de gedragscode, de heuristieken en de checklist stellen wij u handige gereedschappen in MS Office-format beschikbaar, als bijlage bij dit werkboek. Zo beschikt u over één multitool voor beslissen, kiezen, reageren en reflecteren.
Dankzij deze gereedschappen zijn al uw beslissingen, keuzes, reacties en ethische reflecties, en uw onderbouwing daarvan eenvoudig communiceerbaar.
U kunt er ook met collega’s en derden ook online samen aan werken.
Na normering of certificering zijn uw redeneringen ook accountabel. Daarmee kunt u het denken van uw organisatie in control brengen.

U vindt de gereedschappen hier>>>>

O + K + E =

Open + kritisch + ethisch = integer

Iemand die kritisch, open, communiceerbaar en verantwoordbaar redeneert, en zijn redeneringen ethisch checkt, is integer.

Open + kritisch + ethisch = compliant

Een organisatie die open, kritisch, communiceerbaar en verantwoordbaar redeneert, en ethisch checkt, is compliant -ook buiten de formele grenzen van de wet- en regelgeving.
Zo’n organisatie kan discussies over maatschappelijk verantwoord ondernemen met een gerust hart aangaan. Met toezichthouders én met stakeholders én met de maatschappij.

Open + kritisch + ethisch = (good) governance

Een organisatie die open, kritisch, communiceerbaar en verantwoordbaar redeneert, en ethisch checkt, kan verantwoord zijn beleidsdoelstellingen realiseren, en daarover communiceren, en die realisatie -en de doelen- verantwoorden -intern, en bij bestuurders, toezichthouders en aandeelhouders.

Open + kritisch + ethisch = 21st century skills

Op de ranglijsten van T-shaped professionals en 21st-century skills staan competenties als kritisch denken en ethisch handelen steevast in de top 10.

Bij wijze van filosofische verantwoording

Dit handboek is gebaseerd op een -filosofisch- wereldbeeld.
Wel zo netjes dat eerst uit te leggen.

Dat kan in drie zinnen:
Wij leven in toenemende mate in, tussen, onder uitdijende kluiten regels: instituties.
Professionals hebben de neiging zich adiafoor te verhouden tot instituties: ze bevragen die ethisch noch kritisch.
Ik zou graag een autonome opstelling zien: een zelfstandig kritisch en ethisch oordeel over al wat beslist, gekozen of beregeld is.

Dit kan ook in drie geannoteerde paragrafen uitgelegd worden.